2021-10-04 07:25:12

Poziv - Sjednica Školskog odbora

Objavljujemo poziv za drugu sjednicu Školskog odbora Ekonomske škole Šibenik, Šibenik za školsku godinu 2021./22. koja će se održati u srijedu 06. listopada 2021. u 19 sati preko aplikacije Zoom.

DNEVNI RED      

Usvajanje zapisnika od 2. rujna 2021. Usvajanje službene zabilješke od 13. rujna 2021. Prijedlog za voditelja SŠD Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god 2021./22. Usvajanje prijedloga Školskog kurikuluma za šk. god 2021./22. Usvajanje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god. 2021./22. Razno

Predsjednica školskog odbora     
Ana Gunjača, prof., v.r.       


Ekonomska škola Šibenik